Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen

 • De volgende leverings- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van alle leveringscontracten van de verkoper.
  Deze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
  Tegenbevestigingen van de koper en de verwijzing naar zijn bedrijfs- of inkoopvoorwaarden worden hierbij tegengesproken.
  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

Offerte en prijzen

 • Offertes zijn vrijblijvend.
 • De berekening is gebaseerd op de prijs die geldt op de dag van levering. Vaste prijzen vereisen een speciale schriftelijke bevestiging van de verkoper.
 • Bestellingen worden pas als geaccepteerd beschouwd nadat ze schriftelijk zijn bevestigd. Leveringsbonnen en facturen worden eveneens als bestellingen beschouwd.
 • Als de inhoud van de opdrachtbevestiging afwijkt van de inhoud van de bestelling, is de opdrachtbevestiging doorslaggevend, tenzij de klant hiertegen vóór de levering, uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, bezwaar maakt.
 • Onze verkoopmedewerkers of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om mondelinge prijsafspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke overeenkomst. U bent niet gerechtigd om schulden te innen.

Plaats van uitvoering, verzending en risico-overdracht

 • Plaats van uitvoering voor verzending is Brual.
 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek op de overeengekomen plaats zonder lossing door de leverancier, mits de toegangsweg begaanbaar is. Ook bij franco levering gaat het risico over op de klant bij het verlaten van de fabriek van de leverancier. Dit geldt ook als de goederen door de verkoper aan een expediteur of vervoerder worden overhandigd. Wij zullen de goederen voor de klant op risico van de klant met de nodige zorgvuldigheid verzenden, maar zijn alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid. De verzekering wordt door ons alleen op verzoek en op kosten van de klant afgesloten.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van het beoogde gebruik en voor de naleving van eventuele veiligheidsvoorschriften. Het lossen moet onmiddellijk en naar behoren worden uitgevoerd door de klant op zijn kosten of op kosten van zijn gemachtigde ontvanger.

Levering en ontvangst

 • De vermelde leveringstermijnen en tijdslimieten zijn niet bindend.
 • Alleen uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend indien de klant tijdig en ordelijk heeft voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot de te leveren documenten, voldoet aan de vereiste vergunningen en goedkeuringen.Door latere wijzigingen verschuiven de overeengekomen leveringstermijnen met een redelijke termijn naar een latere datum.
 • Als de klant de levering niet op het contractueel overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, verricht hij de betaling afhankelijk van de levering alsof de levering had plaatsgevonden. De verkoper heeft het recht om de goederen voor rekening en risico van de klant bij derden op te slaan, voor zover wij het leveringsitem niet bij ons kunnen opslaan zonder afbreuk te doen aan onze bedrijfsvoering.
 • De klant is verplicht om leveringen en diensten van de verkoper onmiddellijk in ontvangst te nemen.
 • Indien er geen formele aanvaarding van een contractpartner vereist is, wordt de dienst geacht 12 werkdagen na levering daadwerkelijk te zijn afgenomen. Aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden uiterlijk op het moment dat de klant het geleverde zonder voorbehoud gebruikt of installeert zoals bedoeld.
 • In geval van vrijwillige retourzending van goederen worden behandelingskosten van 20% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Het staat de klant vrij te bewijzen dat er een lagere waardevermindering of schade is opgetreden.

Betaling

 • Facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen netto, berekend vanaf de factuurdatum.
 • De verkoper is niet verplicht, wissels te accepteren als betaling. Als ze worden geaccepteerd, gebeurt dit alleen op grond van betaling. Korting op de factuur en kosten zijn voor rekening van de koper. Cheques worden niet als contant beschouwd..
 • In geval van niet-contractuele betaling heeft de Verkoper het recht om vanaf de vervaldag zonder aanmaning rente in rekening te brengen ter hoogte van de door de Verkoper zelf te betalen kredietkosten (bankrente en bijkomende kosten), maar tenminste ter hoogte van 2% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank; het vorderen van verdere schadevergoeding blijft voorbehouden.
 • In geval van betalingsachterstand zijn alle openstaande vorderingen, ook de nog niet opeisbare of uitgestelde vorderingen, onmiddellijk opeisbaar. In het geval van deelleveringen geeft de vertraging de verkoper het recht om de nog te leveren hoeveelheden van de bestelling te weigeren, zonder aansprakelijkheid voor schade.
 • In geval van opschorting van betaling, het indienen van een aanvraag tot het openen van een akkoord of een insolventieprocedure tegen de Koper, zijn alle facturen, in het bijzonder alle betalingen per wisselbrief, van de Verkoper onmiddellijk opeisbaar. Tegelijkertijd worden alle kortingen en bonussen als vervallen beschouwd, zodat de koper de gefactureerde brutoprijs moet betalen.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de kredietvoorwaarden van de koper niet geschikt zijn voor het verlenen van kredieten en betalingsvoorwaarden, heeft de verkoper het recht om, naar eigen goeddunken, vooruitbetaling of zekerheidstelling te eisen op grond van opeisbare en niet opeisbare vorderingen uit alle bestaande overeenkomsten en om nakoming te weigeren tot de vooruitbetaling of het stellen van zekerheid. Bij niet-tijdige betaling van voorschotten of zekerheden kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract of schadevergoeding eisen wegens niet-nakoming.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alle leveringen zijn onder voorbehoud aan het eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs en alle vorderingen, ook toekomstige vorderingen, die de verkoper op de koper uit de zakelijke relatie verwerft. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor eigen rekening op te slaan, te bewaren en te onderhouden.
 • Indien de geleverde goederen door de koper tot een nieuw artikel worden verwerkt, wordt de verwerking voor de verkoper uitgevoerd. Een aankoop van eigendom van de koper volgens § 950 BGB is uitgesloten. In geval van verwerking met andere goederen die niet van de verkoper zijn, verwerft de verkoper de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de door hem geleverde goederen en de andere goederen op het moment van verwerking. De nieuwe producten worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van deze voorwaarden. Het is de koper van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verboden om met zijn klanten een cessieverbod overeen te komen wegens vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop of verdere verwerking van de goederen. Indien een dergelijk verbod op overdracht bestaat, is hij verplicht deze op te heffen. Zolang er een overdrachtsverbod bestaat, is de koper van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet gerechtigd deze door te verkopen of verder te verwerken.
 • De koper draagt hierbij zijn vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen over aan de verkoper voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de voorbehouden goederen. Indien de doorverkoop samen met andere goederen die niet aan de verkoper toebehoren tegen een totale prijs plaatsvindt, draagt de koper hierbij zijn vordering uit de doorverkoop over aan de verkoper voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de voorbehouden goederen. Indien de voorbehoudsgoederen door de koper als essentieel onderdeel van het eigendom van een derde partij worden geïnstalleerd, draagt de koper nu reeds aan de verkoper de hem toekomende vordering tot vergoeding op de derde of op de betrokken partij over voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de voorbehoudsgoederen. Indien de voorbehouden goederen mede-eigendom van de verkoper zijn, wordt de overdracht uitgebreid tot het bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de verkoper in het mede-eigendom. Indien de koper recht heeft op een vordering op de vestiging van een zekerheidshypotheek in overeenstemming met §648 BGB, wordt deze vordering overgedragen aan de verkoper voor het aangegeven bedrag. De waarde van de voorbehouden goederen in de zin van deze bepalingen is de factuurwaarde van de verkoper plus een zekerheidstoeslag van 20%. De verkoper bepaalt de prioriteit van een overgedragen deelbedrag in het kader van de totale vordering van de koper.
 • De Verkoper is slechts gerechtigd en bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, met dien verstande dat de vorderingen tot betaling van de koopprijs (vorderingen tot vergoeding van werkzaamheden en diensten of andere vorderingen tot vergoeding) overeenkomstig artikel 3 aan de Verkoper worden overgedragen. De koper heeft geen recht op een andere vergoeding voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (met inbegrip van de verpanding en overdracht tot zekerheid) en op andere beschikkingen over de vorderingen die hij overeenkomstig artikel 3 aan de verkoper moet cederen of overdragen (met inbegrip van de cessie, overdracht tot zekerheid en verpanding).
 • Onder voorbehoud van herroeping machtigt de verkoper de koper om de uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen (loon- of andere vergoedingsvorderingen) te innen. De verkoper zal geen gebruik maken van zijn recht tot incasso zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Op verzoek moet de koper de debiteuren van de overgedragen vorderingen aan de verkoper benoemen en hen op de hoogte brengen van de overdracht. De verkoper is hierbij gemachtigd om de schuldenaars op naam van de koper in kennis te stellen van de overdracht.
 • Indien de waarde van de aan de verkoper toegekende zekerheden zijn vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, is de verkoper verplicht om, op verzoek van de koper, de zekerheden naar eigen goeddunken over te dragen of vrij te geven. Met de volledige betaling van alle vorderingen van de verkoper uit de zakelijke relatie gaat de eigendom van de voorbehouden goederen over op de koper. Tegelijkertijd verwerft de koper de vordering die hij aan de verkoper heeft overgedragen om de vorderingen van de verkoper overeenkomstig de bovenstaande bepalingen te waarborgen.

Garantieaanspraak, retentierecht en recht op verrekening Overdraagbaarheid van vorderingen

  • De koper dient de verkoper binnen 5 dagen na levering, maar in ieder geval vóór de verwerking of installatie, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de goederen. In geval van gerechtvaardigde en tijdige melding van gebreken heeft de koper recht op de wettelijke garantierechten, met uitzondering van schadeclaims. Vorderingen wegens positieve contractbreuk en fouten bij het sluiten van het contract zijn uitgesloten.
  • De bevoegde rechtbank voor alle vorderingen van de contractanten, met inbegrip van vorderingen op wissels en cheques van de verkoper, is de plaatselijke rechtbank die verantwoordelijk is voor de vestigingsplaats van de verkoper, uitdrukkelijk overeengekomen voor beide partijen, ongeacht het bedrag van het geschil.

Gedeeltelijke opheffing van de voorwaarden

 • De ongeldigheid van individuele bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Woning in Gieten voorzien van kunststof kozijnen

Mooier wonen met kunststof kozijnen

Holthaus heeft een breed assortiment om uw woning mooier en warmer te maken. De producten worden zelf op maat gemaakt met nauwkeurigheid.

Maak uw huis af met kunststof kozijnen, kunststof deurenkunststof schuifpuien, kunststof gevelbekleding en trappen van top kwaliteit uit Duitsland gemaakt door Tischlerei Holthaus. 

Nieuwsgierig geworden of wilt u zich beter laten informeren?

Zijn er nog vragen, heeft u nog geen keuze kunnen maken of twijfelt u? 

Vraag vrijblijvend een advies gesprek of offerte aan om te kijken of wij iets voor u en uw woning kunnen doen.

Scroll naar boven

Wij zijn op vakantie van
25 maart 2024 tot 1 april 2024!

Op dinsdag 2 april 2024 zullen wij weer voor u klaar staan!

Over op kunststof in 2024?

Wilt u ook over op kunststof?

Wilt u graag over op kunststof kozijnen of deuren?

Weet u nog niet zeker of het wat voor uw woning is of wat er mogelijk is?

Vanwege de grote vraag op dit moment kan er een langere wachttijd zijn totdat u uw offerte ontvangt.